Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Statut Rady Konsultacyjnej
Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej

Postanowienia ogólne
  1. Rada Konsultacyjna Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej jest gremium społecznym o charakterze doradczo-opiniującym, wspierającym statutowe organy Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, powołanym uchwałą Rady Wydziału nr 410/2014 z dnia 13.05.2014 r.
  2. Rada reprezentuje interesariuszy zewnętrznych Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, a w szczególności przedstawicieli jego otoczenia biznesowego i technicznego.
  3. Rada nie posiada osobowości prawnej, a jej siedzibą jest Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
§ 1

Misja Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Misją Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej jest zbliżenie środowisk nauki, przedsiębiorców, przemysłu i władz lokalnych, tak aby umożliwić swobodną wymianę myśli, idei i pomysłów, która przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: Wydziałowi – w rozwoju naukowym, badawczym, a także dydaktycznym; przedsiębiorcom i przemysłowi – w podniesieniu potencjału zasobów ludzkich i dostosowaniu do potrzeb rynku pracy; miastu i regionowi – w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

§ 2

Organizacja i struktura Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej
1.    Członkami Rady Konsultacyjnej są przedstawiciele kadry kierowniczej przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji i stowarzyszeń, powoływani przez Radę Wydziału IPiTM na wniosek Dziekana Rady na okres trwania kadencji władz dziekańskich.
2.    Rada Konsultacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. O ilości zastępców decyduje zwykłą większością głosów zebranie członków Rady.
3.    W posiedzeniach Rady Konsultacyjnej mogą uczestniczyć (bez prawa udziału w głosowaniu): dziekan oraz prodziekani Wydziału IPiTM, a także zaproszone osoby.
4.    Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywają się przynajmniej raz na pół roku.
5.    Rada Konsultacyjna na swych posiedzeniach może wyrażać swoje opinie, oceny, komentarze i wnioski w formie uchwał i stanowisk, które podejmowane są zwykłą większością głosów.
6.    Rada Konsultacyjna może kierować konkretne wnioski, uwagi i zastrzeżenia związane z działalnością dydaktyczno-naukowo-organizacyjną Wydziału IPiTM do władz dziekańskich oraz Rady Wydziału IPiTM.
7.    Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są protokołowane.
8.    Wystąpić z Rady Konsultacyjnej można w dowolnym czasie, powiadamiając o tym fakcie pisemnie Dziekana Wydziału IPiTM oraz Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej.

§ 3

Cele i zadania Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej
1.    Współpraca z Wydziałem IPiTM w zakresie kształtowania procesu dydaktycznego,
a w szczególności w obszarze definiowania i doskonalenia efektów kształcenia, a także wypracowania oferty zarówno nowych przedmiotów jak i kierunków oraz specjalności nauczania, które będą w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom rynku pracy,
a także będą satysfakcjonujące dla studentów, doktorantów i pracodawców.
2.    Intensyfikacja kontaktów, mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami Wydziału a praktykami przemysłowymi, zmierzającymi do tworzenia nowych projektów naukowych i eksperckich.
3.    Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów i doktorantów Wydziału IPiTM.
4.    Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju Wydziału IPiTM, Częstochowy i regionu.
5.     Budowanie trwałych relacji pomiędzy Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, a środowiskiem przedsiębiorców, przemysłu i władz lokalnych, przynoszących korzyści zainteresowanym stronom.

§ 4

Uwagi końcowe
1.    Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone jedynie poprzez odpowiednią uchwałę Rady Wydziału IPiTM.
2.    Obsługę administracyjną Rady prowadzi Biuro Dziekana Wydziału IPiTM.
3.    Aktualny skład Rady Konsultacyjnej i jej kierownictwa dostępny jest w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów i u Sekretarza Rady.
4.    Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Wydziału IPiTM.


Częstochowa, 16 lipca 2013 r.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.