Drukuj

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów utworzony został jako Wydział Metalurgiczny w 1950 r. Pierwszym dziekanem Wydziału był Profesor Wacław Sakwa. Wymiernym efektem rozwoju i wzrostu rangi naukowej Wydziału było uzyskanie w 1980 roku pełnych praw akademickich, to znaczy posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej metalurgia. Szybki rozwój badań w zakresie inżynierii materiałowej pozwolił na uzyskanie przez Wydział praw do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie w 1993 r.  Natomiast w 2012 r. Wydział uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynierii produkcji. Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć jest liczba publikacji, wdrożeń, patentów, pozyskiwanych grantów badawczych itp. Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiegała w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki.

Wydział podzielony jest obecnie na 5 jednostek organizacyjnych (w nawiasie podano kierownika danej jednostki):

Dziekanem Wydziału jest od 2016 roku dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.
Kierownikiem dyscypliny naukowej Inżynierii Materiałowej  jest dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz.;
Kierownikiem dydaktycznym jest dr inż. Cezary Kolmasiak;
Kierownikiem ds. rozwoju jest dr hab. Lidia Adamczyk.

OFERTA DYDAKTYCZNA

Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo - laboratoryjne umożliwiają przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 5 kierunków kształcenia:

  • METALURGIA,
  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI,
  • FIZYKA TECHNICZNA,
  • TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów wprowadził do swojej oferty kształcenia nowy kierunek studiów "Technologia Szkła i Ceramiki", który został objęty patronatem przez prezydenta miasta Częstochowy oraz firmę GUARDIAN.

Kształcenie na Wydziale prowadzone jest w duchu „Uniwersytetu Technicznego”, co oznacza, że studenci mają możliwość otrzymania gruntownego wykształcenia w kierunkach technicznych, ale także poszerzenia wiedzy z matematyki, fizyki, chemii, nauk o materiałach, inżynierii jakości, współczesnej elektroniki i informatyki, jak również z zakresu ekonomii, inżynierii bezpieczeństwa, zarządzania i marketingu. Studia prowadzone są w oparciu o ciągle modernizowane i dostosowane do zmieniających się wymogów rynku programy nauczania. Student ma także możliwości indywidualnego wyboru części przedmiotów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. System punktów (ECTS) przypisany poszczególnym przedmiotom zwiększa mobilność studentów i daje możliwość kontynuowania studiów na innych uczelniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co ułatwia międzynarodową wymianę młodzieży. Wydział posiada akredytację FEANI, co stwarza absolwentom możliwości ubiegania się o dyplom inżyniera europejskiego EUR ING bez konieczności jego nostryfikacji. Do końca 2016 roku na Wydziale wypromowano 5964 magistrów inżynierów i 2978 inżynierów (łącznie 8942 osób).

   

 KADRA I JEJ DOROBEK NAUKOWY, PROJEKTY BADAWCZE

Obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów pracuje 92 nauczycieli akademickich, w tym 6 profesorów tytularnych, 34 doktorów habilitowanych oraz 52 doktorów (według stanu na 17.09.2019 r.). Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć są publikacje, wdrożenia, patenty oraz pozyskiwane granty badawcze. Innym miernikiem są uzyskane, przez pracowników Wydziału stopnie i tytuły naukowe, szczególnie liczne w ostatnich latach. Wydział wypromował 270 doktorów oraz 67 doktorów habilitowanych. O rosnącej pozycji Wydziału najlepiej świadczy liczba publikacji, w wiodących czasopismach zagranicznych i krajowych, z listy JCR. W ostatnich dziesięciu latach na Wydziale realizowano ponad 120 projektów badawczych własnych, rozwojowych oraz celowych, których tematyka związana jest z zakresem działalności jednostek organizacyjnych Wydziału, w tym: innowacyjne i energooszczędne technologie przetwórstwa tworzyw metalicznych; nowoczesne, funkcjonalne materiały metalowe i ceramiczne do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: energetyka, konstrukcje, transport, bioinżynieria, lotnictwo; czyste technologie rafinacji i recyrkulacji metali; innowacyjne technologie odlewania metali; konstrukcje energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska pieców przemysłowych do nagrzewania metali.

 

INFRASTRUKTURA

Wydział mieści się w trzech budynkach, zlokalizowanych w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 19, o łącznej kubaturze około 60 tyś. m3. Wydział posiada ponad 60 sal dydaktycznych i laboratoriów, niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz działalności naukowo-badawczej.


Na nowoczesną bazę badawczą składa się między innymi:

Wydział chlubi się posiadaniem unikalnej w skali światowej – Galerii sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława Sakwy. Jej zbiory to ponad 300 odlewów artystycznych i dekoracyjnych, zarówno współczesnych, jak i historycznych (w tym m.in. dzwon z XV w.)

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiega w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków, Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki. Głównymi odbiorcami badań w zakresie innowacyjnych technologii są zarówno duże jak i małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, a wśród nich: Arcelor Mittal Poland S.A., CMC Poland Sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa, CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o., Metalurgia S.A. Radomsko, PGO Castings Pioma Odlewnia, Guardian Częstochowa Sp. z o.o., BREMBO Poland, WULKAN S.A. Odlewnia Żeliwa, ODLEWNIE POLSKIE S.A. Starachowice, Elektrownia Jaworzno, Pronovum, Welding Alloys Polska, Huta Szkła Stolze, UniMould, DynamikFilt, Marcegaglia Poland oraz AGRO-MASZ oraz wiele innych. 

W celu zbliżenia środowisk: nauki, biznesu i władz lokalnych, w 2014 roku została powołana Rada Konsultacyjna, której jednym z podstawowych zadań jest bieżąca modyfikacja procesu dydaktycznego Wydziału i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Sukcesy Wydziału

Wydarzenia na Wydziale


 


Kronika Wydziału: 1950-2010

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 2011÷2015 OFERTA WSPÓŁPRACY