Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wyposażenie:
 • mieszarki laboratoryjne (krążnikowa, wstęgowa)
 • suszarki (promiennikowa LApS, aparat „Speedy”)
 • urządzenia do badania składu materiałów formierskich (LSz do odmywania lepiszcza, LPzE przesiewacz)
 • urządzenia do badania właściwości materiałów i mas formierskich (LNP-C do oznaczania nasiąkliwości materiałów sypkich, LPiR do oznaczania przepuszczalności mas formierskich, LRu do oznaczania właściwości wytrzymałościowych mas formierskich, LRg do oznaczania wytrzymałości mas na zginanie w stanie wilgotnym, LS do oznaczania ścieralności mas, LC-C1 do oznaczania ciekłości mas samoutwardzalnych, LSW-C do oznaczania sił wiązania w masach formierskich, LTM do oznaczania temperatury mięknienia piasków powlekanych żywicą, aparat Vicata do oznaczania czasu utwardzania mas samoutwardzalnych, piec sylitowy wraz z wyposażeniem do oznaczania gazotwórczości materiałów formierskich)
 • urządzenia do sporządzania kształtek z mas formierskich (ubijak laboratoryjny typu LUA, ubijak laboratoryjny typu LU-C do sporządzania kształtek z ciekłych mas samoutwardzalnych, prasa typu LPr do wykonywania kształtek przy użyciu wysokich nacisków, urządzenie laboratoryjne LUT do wykonywania kształtek z piasków otaczanych żywicą /hot box/) aparat typu LGS do oznaczania grubości skorupy z piasków powlekanych żywicą
 • piec sylitowy
 • mikroskop binokularowy
Wykonywane prace:
 • Sporządzania mas formierskich (piaskowych, bentonitowych, samoutwardzalnych, ciekłych).
 • Oznaczanie właściwości materiałów formierskich (zawartość lepiszcza, skład ziarnowy, gazotwórczość, temperatura spiekania piasków, temperatura mięknienia piasków otaczanych żywicą).
 • Oznaczanie właściwości mas formierskich (wilgotność, przepuszczalność, właściwości wytrzymałościowe, ścieralność, siły wiązania, ciekłość mas samoutwardzalnych, czas utwardzania mas samoutwardzalnych).
 • Sporządzanie kształtek laboratoryjnych z mas formierskich.
 • Oznaczanie grubości skorupy z piasków powlekanych żywicą.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.