Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów utworzony został jako Wydział Metalurgiczny w 1950 r. Pierwszym dziekanem Wydziału był Profesor Wacław Sakwa. Wymiernym efektem rozwoju i wzrostu rangi naukowej Wydziału było uzyskanie w 1980 roku pełnych praw akademickich, to znaczy posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej metalurgia. Szybki rozwój badań w zakresie inżynierii materiałowej pozwolił na uzyskanie przez Wydział praw do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie w 1993 r.  Natomiast w 2012 r. Wydział uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynierii produkcji. Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć jest liczba publikacji, wdrożeń, patentów, pozyskiwanych grantów badawczych itp. Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiegała w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki.

Wydział podzielony jest obecnie na 5 jednostek organizacyjnych (w nawiasie podano kierownika danej jednostki):

 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa (prof. dr hab. inż. Anna Kawałek),
 • Katedra Inżynierii Materiałowej (prof. dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska-Malik),
 • Katedra Fizyki (dr hab. inż. Jan Świerczek, prof. PCz.),
 • Katedra Metalurgii I Technologii Metali (prof dr hab. inż. Sebastian Mróz)
 • Katedra Zarządzanie Produkcją (dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz.)

Dziekanem Wydziału jest od 2016 roku dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.
Kierownikiem dyscypliny naukowej Inżynierii Materiałowej  jest dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz.;
Kierownikiem dydaktycznym jest dr inż. Cezary Kolmasiak;
Kierownikiem ds. rozwoju jest dr hab. Lidia Adamczyk.

OFERTA DYDAKTYCZNA

Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo - laboratoryjne umożliwiają przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 5 kierunków kształcenia:

 • METALURGIA,
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI,
 • FIZYKA TECHNICZNA,
 • TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów wprowadził do swojej oferty kształcenia nowy kierunek studiów "Technologia Szkła i Ceramiki", który został objęty patronatem przez prezydenta miasta Częstochowy oraz firmę GUARDIAN.

Kształcenie na Wydziale prowadzone jest w duchu „Uniwersytetu Technicznego”, co oznacza, że studenci mają możliwość otrzymania gruntownego wykształcenia w kierunkach technicznych, ale także poszerzenia wiedzy z matematyki, fizyki, chemii, nauk o materiałach, inżynierii jakości, współczesnej elektroniki i informatyki, jak również z zakresu ekonomii, inżynierii bezpieczeństwa, zarządzania i marketingu. Studia prowadzone są w oparciu o ciągle modernizowane i dostosowane do zmieniających się wymogów rynku programy nauczania. Student ma także możliwości indywidualnego wyboru części przedmiotów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. System punktów (ECTS) przypisany poszczególnym przedmiotom zwiększa mobilność studentów i daje możliwość kontynuowania studiów na innych uczelniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co ułatwia międzynarodową wymianę młodzieży. Wydział posiada akredytację FEANI, co stwarza absolwentom możliwości ubiegania się o dyplom inżyniera europejskiego EUR ING bez konieczności jego nostryfikacji. Do końca 2016 roku na Wydziale wypromowano 5964 magistrów inżynierów i 2978 inżynierów (łącznie 8942 osób).

   

 KADRA I JEJ DOROBEK NAUKOWY, PROJEKTY BADAWCZE

Obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów pracuje 92 nauczycieli akademickich, w tym 6 profesorów tytularnych, 34 doktorów habilitowanych oraz 52 doktorów (według stanu na 17.09.2019 r.). Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć są publikacje, wdrożenia, patenty oraz pozyskiwane granty badawcze. Innym miernikiem są uzyskane, przez pracowników Wydziału stopnie i tytuły naukowe, szczególnie liczne w ostatnich latach. Wydział wypromował 270 doktorów oraz 67 doktorów habilitowanych. O rosnącej pozycji Wydziału najlepiej świadczy liczba publikacji, w wiodących czasopismach zagranicznych i krajowych, z listy JCR. W ostatnich dziesięciu latach na Wydziale realizowano ponad 120 projektów badawczych własnych, rozwojowych oraz celowych, których tematyka związana jest z zakresem działalności jednostek organizacyjnych Wydziału, w tym: innowacyjne i energooszczędne technologie przetwórstwa tworzyw metalicznych; nowoczesne, funkcjonalne materiały metalowe i ceramiczne do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: energetyka, konstrukcje, transport, bioinżynieria, lotnictwo; czyste technologie rafinacji i recyrkulacji metali; innowacyjne technologie odlewania metali; konstrukcje energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska pieców przemysłowych do nagrzewania metali.

 

INFRASTRUKTURA

Wydział mieści się w trzech budynkach, zlokalizowanych w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 19, o łącznej kubaturze około 60 tyś. m3. Wydział posiada ponad 60 sal dydaktycznych i laboratoriów, niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz działalności naukowo-badawczej.


Na nowoczesną bazę badawczą składa się między innymi:

 • laboratorium nowoczesnych spiekanych materiałów funkcjonalnych, wysokotemperaturowa prasa izostatyczna;
 • system fizycznego modelowania procesów metalurgicznych GLEEBLE 3800;
 • laboratorium walcownictwa materiałów małoplastycznych i trudno odkształcalnych - trójwalcowa walcarka skośna, walcarka duo nawrotna;
 • laboratorium badań właściwości mechanicznych;
 • laboratorium mikroskopii: elektronowej – skaningowej, transmisyjnej, świetlnej oraz sił atomowych;
 • dyfraktometry rentgenowskie; stanowisko do lewitacyjnego topienia metali;
 • urządzenia do zalewania form; magnetometr wibracyjny i spektrometr.

Wydział chlubi się posiadaniem unikalnej w skali światowej – Galerii sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława Sakwy. Jej zbiory to ponad 300 odlewów artystycznych i dekoracyjnych, zarówno współczesnych, jak i historycznych (w tym m.in. dzwon z XV w.)

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiega w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków, Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki. Głównymi odbiorcami badań w zakresie innowacyjnych technologii są zarówno duże jak i małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, a wśród nich: Arcelor Mittal Poland S.A., CMC Poland Sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa, CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o., Metalurgia S.A. Radomsko, PGO Castings Pioma Odlewnia, Guardian Częstochowa Sp. z o.o., BREMBO Poland, WULKAN S.A. Odlewnia Żeliwa, ODLEWNIE POLSKIE S.A. Starachowice, Elektrownia Jaworzno, Pronovum, Welding Alloys Polska, Huta Szkła Stolze, UniMould, DynamikFilt, Marcegaglia Poland oraz AGRO-MASZ oraz wiele innych. 

W celu zbliżenia środowisk: nauki, biznesu i władz lokalnych, w 2014 roku została powołana Rada Konsultacyjna, której jednym z podstawowych zadań jest bieżąca modyfikacja procesu dydaktycznego Wydziału i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Sukcesy Wydziału

Wydarzenia na Wydziale


 


Kronika Wydziału: 1950-2010

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 2011÷2015 OFERTA WSPÓŁPRACY


 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.