Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 1. Informacje ogólne
  Cele:
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kadry nauczającej i jej rozwoju,
  • nowoczesność programów kształcenia i ich dostosowanie do potrzeb i wymagań rynku pracy,
  • przestrzeganie wymagań Polskich Ram Kwalifikacji dla danego kierunku i poziomu studiów,
  • wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających wysoką jakość kształcenia.
  System ma charakter samooceny, obejmuje procedury wewnętrzne i uwzględnia następujące obszary działania:
  • strukturę studiów,
  • plany studiów,
  • programy kształcenia,
  • kadrę nauczającą,
  • administracyjną obsługę studentów,
  • warunki odbywania zajęć dydaktycznych,
  • ocenę działania Systemu.
 2. Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WIPiTM PCZ w kadencji 2016-2020
            Przewodniczący Komisji:    
  • dr hab. inż. Anna Konstanciak, prof. PCz.
   Członkowie:             
  • dr inż. Teresa Bajor,
  • dr inż. Zbigniew Bałaga,
  • dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz,
  • dr inż. Monika Górska,
  • dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz,
  • dr inż. Małgorzata Łągiewka,
  • dr inż. Edyta Owczarek,
  • dr inż. Anna Przybył,
  • dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz,
  • przedstawiciel doktorantów,
  • przedstawiciel studentów.
 3. Dokumenty:
 4. Wyniki ankietyzacji
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia powinien obejmować:
1.    Opis funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia.
2.    Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia.
3.    System zarządzania jakością.
4.    Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO
 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Kryteria oceny:


Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim 2018/2019

Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:
dla wszystkich kierunków I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2.    Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz szacunek i otwartość wobec studentów stwarzały przyjazną atmosferę na zajęciach, sprzyjającą procesowi uczenia się.

4,86

2

Na początku zajęć zostały jasno określone cele kształcenia - efekty do osiągnięcia przez studenta w trakcie zajęć, jak również  zrozumiale określone kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu.

4,87

3

Zajęcia były prowadzone w sposób: zrozumiały, interesujący, uporządkowany, motywujący do nauki, skłaniający do myślenia.

4,77

4

Zajęcia zaczynały i kończyły się punktualnie  oraz odbywały systematycznie, zgodnie z planem.

4,91

5

Wystawiane oceny były obiektywne i w pełni odzwierciedlały osiągnięte przez studentów efekty kształcenia.

4,86

Statystyki:
Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów:
348/424
Liczba ocenianych pracowników: 41
Liczba komentarzy: 5

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ANKIETY OCENY PRACY DZIEKANATU

Wyniki oceny pracy Dziekanatu w roku akademickim 2018/2019
Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

Dziekanat Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych:

2.    Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

4,18

2

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwieranie)?

4,8

3

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny?

4,76

4

Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie?

4,77

5

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,52

6

Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku?

4,3

7

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?              □ TAK   X NIE

Jeśli TAK przejdź do pkt. 8

8

Czy została udzielona informacja o przyczynie odmowy?                               □ TAK   □ NIE

Ocena ogólna

4,57

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:

 

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

4,3

2

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwieranie)?

4,87

3

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny?

4,93

4

Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie?

4,94

5

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,95

6

Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku?

4,75

7

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?              □ TAK   X NIE

Jeśli TAK przejdź do pkt. 8

8

Czy została udzielona informacja o przyczynie odmowy?                               □ TAK   □ NIE

Ocena ogólna

4,79

 

3.    Statystyki:

 

Liczba ankiet: 154

Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 7): 100%

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 154/424

Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 8): 0%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ANKIETY OCENY TOKU STUDIÓW ODBYTYCH
W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Średnia

2. ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ

 

możliwość pozyskania pracy

4,32

pozyskanie umiejętności zawodowych

4,36

indywidualny rozwój kariery

4,15

3. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

zdobycie teoretycznej wiedzy

4,61

atrakcyjne programy kształcenia

4,05

umiejętności praktyczne

4,05

program praktyk studenckich

3,87

trudność zajęć

4,10

szkolenia przygotowujące do pracy

3,72

uzyskanie kompetencji zawodowych i społecznych

4,13

wymagania stawiane przez kadrę dydaktyczną

4,23

4. DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI

 

koła naukowe, organizacje studenckie

4,23

zagospodarowanie czasu wolnego

4,04

organizacja seminariów

4,15

organizacja targów pracy

4,19

organizacja szkoleń dotyczących pracy

3,80

pomoc w założeniu firmy

3,44

działalność Biura Karier

3,72

5. ORGANIZACJI UCZELNI W ZAKRESIE:

 

funkcjonowanie dziekanatu

4,76

biblioteka

4,58

planowanie zajęć

4,31

konsultacje z wykładowcami

4,64

oferta stypendialna

4,19

pomoc niepełnosprawnym

4,37

6. BAZY INFRASTRUKTURY ORAZ USŁUG

 

baza dydaktyczna

4,10

gastronomia

3,79

sklepy i punkty ksero

3,99

oferta kulturalna

3,97

zakwaterowanie w domu studenckim

4,45

7. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z faktu ukończenia

 

Politechniki Częstochowskiej

4,60

Wydziału

4,66

Kierunku

4,43

Średnia z ankiet

4,19

Ilość ankiet

51

Statystyki:

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów absolwentów w r.a. 2018/2019: 51/171

 


Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim 2017/2018

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen: dla wszystkich kierunków I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz szacunek i otwartość wobec studentów stwarzały przyjazną atmosferę na zajęciach, sprzyjającą procesowi uczenia się.

4,88

2

Na początku zajęć zostały jasno określone cele kształcenia - efekty do osiągnięcia przez studenta w trakcie zajęć, jak również  zrozumiale określone kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu.

4,86

3

Zajęcia były prowadzone w sposób: zrozumiały, interesujący, uporządkowany, motywujący do nauki, skłaniający do myślenia.

4,77

4

Zajęcia zaczynały i kończyły się punktualnie  oraz odbywały systematycznie, zgodnie z planem.

4,91

5

Wystawiane oceny były obiektywne i w pełni odzwierciedlały osiągnięte przez studentów efekty kształcenia.

4,92

3. Statystyki:Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 348/509
Liczba ocenianych pracowników: 64
Liczba komentarzy: 8

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ANKIETY OCENY PRACY DZIEKANATU

Wyniki oceny pracy Dziekanatu w roku akademickim 2017/2018
1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

Dziekanat Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych:

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

3,90

2

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwieranie)?

4,52

3

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny?

4,24

4

Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie?

4,18

5

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,30

6

Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku?

3,92

7

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?              □ TAK   X NIE

Jeśli TAK przejdź do pkt. 8

8

Czy została udzielona informacja o przyczynie odmowy?                               □ TAK   □ NIE

Ocena ogólna

4,18

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

4,81

2

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwieranie)?

4,98

3

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny?

5,00

4

Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie?

5,00

5

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,98

6

Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku?

4,97

7

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?              □ TAK   X NIE

Jeśli TAK przejdź do pkt. 8

8

Czy została udzielona informacja o przyczynie odmowy?                               □ TAK   □ NIE

Ocena ogólna

4,96

 Statystyki:

Liczba ankiet: 102

Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 7): 100%

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów: 102/500

Udział procentowy odpowiedzi NIE (pytanie 8): 0%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ANKIETY OCENY TOKU STUDIÓW ODBYTYCH
W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Średnia

1. ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ

 

możliwość pozyskania pracy

3,63

pozyskanie umiejętności zawodowych

3,67

indywidualny rozwój kariery

3,55

2. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

zdobycie teoretycznej wiedzy

4,16

atrakcyjne programy kształcenia

3,68

umiejętności praktyczne

3,47

program praktyk studenckich

3,57

trudność zajęć

3,64

szkolenia przygotowujące do pracy

3,31

uzyskanie kompetencji zawodowych i społecznych

3,59

wymagania stawiane przez kadrę dydaktyczną

3,92

3. DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI

 

koła naukowe, organizacje studenckie

4,37

zagospodarowanie czasu wolnego

3,7

organizacja seminariów

4,04

organizacja targów pracy

3,81

organizacja szkoleń dotyczących pracy

3,59

pomoc w założeniu firmy

3,55

działalność Biura Karier

3,78

4. ORGANIZACJI UCZELNI W ZAKRESIE:

 

funkcjonowanie dziekanatu

4,42

biblioteka

4,06

planowanie zajęć

3,87

konsultacje z wykładowcami

4,31

oferta stypendialna

3,82

pomoc niepełnosprawnym

3,7

5. BAZY INFRASTRUKTURY ORAZ USŁUG

 

baza dydaktyczna

3,8

gastronomia

3,12

sklepy i punkty ksero

3,93

oferta kulturalna

3,21

zakwaterowanie w domu studenckim

4,53

6. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z faktu ukończenia

Politechniki Częstochowskiej

4,36

Wydziału

4,3

Kierunku

4,29

Średnia z ankiet

3,84

Ilość ankiet

66

Statystyki:

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów absolwentów w r.a. 2017/2018: 66/174

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.