Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Praktyki inżynierskie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Studenci studiów I stopnia zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej lub 6-tygodniowej praktyki zawodowej, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny zegarowe dziennie, przy 5-cio dniowym tygodniu pracy.
2. Praktyka zawodowa jest ujęta w planie studiów i programie nauczania i traktowana jest jako pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem do indeksu.
3. Podstawowym celem praktyki jest konfrontacja teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem studiów z rzeczywistymi wymogami stawianymi przez pracodawców.
4. Terminy realizacji praktyki, szczegółowe programy oraz zadania do realizacji przez studentów w zakładzie pracy określone są dla każdego kierunku (załącznik).
5. Praktyka powinna być realizowana w czasie przerwy wakacyjnej (w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień).
6.Nadzór na praktykami w ramach kierunków sprawują powołani przez Dziekana Pełnomocnicy ds. Praktyk.

CEL I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

Umowy i dokumenty praktyk zawodowych na WIPiTM

ZASADY ORGANIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK

 • Cel, zakres realizowanych zadań, wymagania i sposób zaliczenia praktyki zawarte są w dokumencie: ramowy program praktyki zawodowej kierunku.
 • Jednostka prowadząca kierunek (pełnomocnik dziekana odpowiedzialny za kierunek) przygotowuje listę zakładów pracy, w których można odbyć praktykę.
 • Student może samodzielnie decydować o miejscu odbycia praktyki. Praktyka może być realizowana w zakładach państwowych, spółdzielczych, prywatnych, spółkach, szkołach, bankach w pobliżu miejsca zamieszkania studenta lub siedziby uczelni.
 • Student odbywa praktykę na podstawie umowy wstępnej, która jest podstawą do przygotowania przez uczelnie porozumienia w sprawie organizacji praktyk studencki.
 • Praktyka może być zrealizowana na podstawie umowy o pracę lub praktyki zawodowej nie obciążającej kosztami zakładu.
 • Na czas trwania praktyk student ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), co potwierdza stosownym dokumentem.
 • Zakład, w którym student odbywa praktykę wyznacza opiekuna praktyki.
 • Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniku praktyk.
 • Po zakończeniu praktyki w celu jej zaliczenia student zobowiązany jest złożyć u pełnomocnika praktyk następujące dokumenty: dziennik praktyk, opinię zakładu o studencie odbywającym praktyki oraz indeks.
 • Praktyka może być również zaliczona na podstawie umowy o pracę oraz decyzji pełnomocnika ds. praktyk, że wykonywana praca spełnia wymogi praktyki tzn. jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów.
 • Praktyka może być również odbyta poza granicami kraju. Jednakże wszelkie formalności związane z organizacją, zaliczeniem oraz tłumaczeniem dokumentów spoczywają na studencie. Zasady odbywania takiej praktyki oraz sposób zaliczania powinny być uzgodnione z pełnomocnikiem.
 • Studenci nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za odbywaną praktykę.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.