Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Warunki przyznawania stypendium doktoranckiego i innych pomocy materialnych dla doktorantów określają właściwe Regulaminy oraz Zarządzenia Rektora PCz

Regulamin i dokumenty wymagane do złożenia przez doktoranta przy ubieganiu się o określone stypendium pomocy materialnej: socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych doktorantów;

STYPENDIUM DOKTORANCKIE ORAZ ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Studenci mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018.

Termin składania wniosków w/w stypendiów upływa 05.10.2017r.. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Przed wypełnianiem wniosków prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie wypełnia załącznik1 stypendium_doktoranckie.

Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie zobligowani są do złożenia wniosku, opinii opiekuna naukowego (lub promotora) oraz wydruku z bazy BIBLIO potwierdzonego przez Bibliotekę Główną PCz.

Opinia opiekuna naukowego (lub promotora) powinna dotyczyć osiągnięć doktoranta w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku (2016/2017), a w szczególności:

  • postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • zaangażowania w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę,
  • zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych,
  • terminowej realizacji programu studiów doktoranckich.

Doktorant ubiegający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, wypełnia załącznik 1 to tego regulaminu.
Uwaga: W wykazie osiągnięć doktoranta należy uwzględnić tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/2017.
W danych osobowych: wpisać pełną nazwę Wydziału i Instytutu lub Katedry (bez skrótów). Rok stacjonarnych studiów doktoranckich – jest to rok studiów, na którym będzie doktorant w roku akad. 2017/2018.
Przy składaniu wniosku proszę o dostarczenie do wglądu certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i stażach, nagród etc oraz publikacji naukowych uwzględnionych we wniosku. Proszę nie składać tych dokumentów.
Wykaz osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki wypełniają doktoranci, którzy nie składają wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.


STYPENDIUM SOCJALNE

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
W Politechnice Częstochowskiej obowiązuje tylko jeden termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, który upływa: 15 października danego roku akademickiego Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie wniosku o stypendium socjalne

STYPENDIUM MINISTRA

Na podstawie art. 199c ust. 3 ustawy z dn. 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - z późniejszymi zmianami informuję, że od 1 października 2012 r. doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania ww. świadczenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 214 poz. 1271).

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.