Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W trakcie studiów Doktoranta obowiązuje regulamin SD oraz postępowanie zgodne z zaleceniami Kierownika SD.

Procedura wyjazdu na staż krajowy:

1.Podanie do Prorektora ds.Nauki przez Kierownika Studiów Doktoranckich zaopiniowane prze opiekuna/promotora naukowego.

2.Umowa o staż/praktyki w dwóch egzemplarzach.

3.Ubezpieczenie na czas wyjazdu.

4.Umowa o przetwarzanie danych osobowych wer. polska - pobierz

5.Oświadczenie - pobierz

Procedura wyjazdu na staż zagraniczny dla doktorantów, Zarządzenie nr 206/2016 Rektora PCz z 07.03.2016 oraz Uchwała nr 290/2015/2016 Senatu PCz z dnia 24.02.2016r.

1.Zaproszenie od firmy/instytucji z zagranicy

2.Podanie do Prorektora ds.Nauki przez Dziekana Wydziału zaopiniowane prze opiekuna/promotora naukowego.

3.Opinia opiekuna naukowego.

4.Oświadczenie o pokryciu wyjazdu z własnych środków.

5.Ubezpieczenie na czas wyjazdu.

6.Skierowanie za granicą w języku polskim oraz angielskim.

7.Umowa o przetwarzanie danych osobowych, wer.angielska

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 Nr 164 poz.1365)
z późniejszymi zmianami)

Ustawa - tekst ujednolicony

2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595 - tekst ujednolicony

3. Rozporządzenie o studiach doktoranckich i stypendiach doktoranckich z dnia 24 października 2014r.

4. Rozporządzenie w sprawie zmian w procesie kształcenia - link

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 nr 225 poz. 1351)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112251351

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2011 nr 196 poz. 1169)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961169

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. z 2011 nr 214 poz. 1271)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112141271

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. N-55 poz 595 z późn. zm.)

Link

9. Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej - załącznik do Uchwały nr 335/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_335_2011_2012.pdf

10. Kodeks etyki doktoranta Politechniki Częstochowskiej - załącznik do Uchwały
nr 333/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_333_2011_2012.pdf

11. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014 - załącznik do Uchwały nr 51/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_051_2012_2013.zal.pdf

12. Limity przyjęć na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014 - załącznik do Uchwały nr 53/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_053_2012_2013.zal.pdf

13. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich - załącznik do Uchwały nr 359/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/studia_doktoranckie/uchwala_senatu_359_2011_2012.pdf

14. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - załącznik do Uchwały nr 360/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/studia_doktoranckie/uchwala_senatu_360_2011_2012.pdf

15. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 219/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/pomoc_materialna/dokumenty_2012/zarzadzenie_219_2012_zal.1.pdf

16. Zarządzenie nr 226/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów Politechniki Częstochowskiej w danej dziedzinie w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/zarzadzenia_rektora/zarzadzenie_226_2012.pdf

17. Zarządzenie nr 34/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/zarzadzenia_rektora/zarzadzenie_034_2013.pdf

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.