Drukuj

Dr hab inż. Marek Warzecha prof. PCz. swoje zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrował na zagadnieniach metalurgii pozapiecowej oraz ciągłego odlewania stali. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PCz, następnie, już jako asystent, studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich na PCz, oraz 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie trwania studiów doktoranckich odbył 3-miesięczny staż naukowy w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii, 2-tygodniowy staż w Groupe Belgedu College Europeen de Technologie we Francji, półroczny staż przemysłowy w Hucie "Zawiercie S.A. oraz roczny w "Hucie Stali ISD Częstochowa. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.:"Mieszanie gazem i homogenizacja chemiczna stali w piecu kadziowym, za która otrzymał indywidualną nagrodę rektora Politechniki Częstochowskiej. Uczestniczył w 5 projektach badawczych z zakresu metalurgii stali finansowanych głownie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od lipca 2007 r. do lutego 2010 r. pracował jako pracownik naukowy w Institut fur Industrieofenbau und Warmetechnik na Uniwersytecie RWTH Aachen w Niemczech. Będąc pracownikiem Uniwersytetu RWTH Aachen, był głównym wykonawcą projektu badawczego finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG (Niemiecka Fundacja Badań Naukowych) oraz dwóch projektów przemysłowych realizowanych dla ThyssenKrupp Nirosta GmbH. Ponadto był współwykonawcą projektu przemysłowego realizowanego dla ThyssenKrupp Steel AG. Wyniki przeprowadzonych przez niego badań opublikowane zostały w międzynarodowych czasopismach z branży metalurgicznej (Steel Research Int., Metallurgical and Materials Transactions B, Metallurgy) oraz prezentowane na wielu międzynarodowych konferencjach. Marek Warzecha za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej otrzymał 4-krotnie zespołowe i indywidualne nagrody rektora Politechniki Częstochowskiej.
23 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Marka Warzechy. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Hydrodynamiczne warunki usuwania wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej urządzenia COS”. Na podstawie przeprowadzonego kolokwium Rada Wydziału nadała mu jednogłośnie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Od grudnia 2013 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Od 2018 do 2019 Kierownik Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali. Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju Wydziału IPiTM w latach 2016-2019. Od grudnia 2019 roku Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej.