Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 
Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz limitu przyjęć na dany kierunek i typ studiów.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:
 • liczb procentowych M lub MR za zewnętrzny egzamin maturalny z matematyki obliczony zgodnie z zasadą:
  (a) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR), liczbę procentową punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się razy 2,
  (b) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 1a,
  (c) dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba procentowa (M) wynosi 20%;
 • liczby procentowej D lub DR za egzamin maturalny jednego z przedmiotów: fizyka z astronomią, lub chemia, lub technologia informacyjna (informatyka) przy czym w przypadku:
  (a) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR), liczba procentowa punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się razy 2,
  (b) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2a,
  (c) dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba procentowa punktów D wynosi 20%;
 • liczby procentowej JP z wagą 0,8 za zewnętrzny egzamin z języka polskiego zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 • liczby procentowej JO z wagą 0,8 za zewnętrzny egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik,
Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na liczbę procentową punktów (dwie skale ocen):
Ocena Liczba procentowa punktów Ocena Liczba procentowa punktów
2
3
4
5
cel
30
55
70
85
100
3
4
5
50
70
100
Dla ustalenia liczby procentowej uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły średniej, przy czym:
 • w odniesieniu do ocen z języka polskiego i języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0,8,
 • z przedmiotów fizyka z astronomią, lub chemia, lub informatyka wybiera się ocenę najlepszą. W przypadku kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu razy 2. W przypadku kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu razy 2

Kandydaci przystępujący do Matury Międzynarodowej (IB) zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o przystąpieniu do Matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

Ocena Liczba procentowa punktów
Excellent
Very good
Good
Satisfactory
Mediocre
100
85
70
55
30
Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne odbędą się we wrześniu według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decydowała o zakwalifikowaniu się na studia w lipcu.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.