Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 
Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:
  • Studia stacjonarne (stopień pierwszy i stopień drugi);
  • Studia niestacjonarne (stopień pierwszy i stopień drugi);
  • Studia stopnia trzeciego - doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne);
Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów:
  • Podanie o przyjęcie na studia – specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK);
  • oryginał potwierdzenia wniesionej Rekrutacja - Opłata kwalifikacyjna*;
  • Kopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu;
  • Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.(podpisane);
  • Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu;
Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.
Kandydaci na studia II i III stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu odpowiednio studiów inżynierskich lub magisterskich.
*Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty.
Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na wynikowych listach przyjętych oraz listach rezerwowych oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.
Podanie wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w pokoju 003 Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa.

Kryteria kwalifikacji na studia

Rekrutację na studia przeprowadza i decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników egzaminu maturalnego.
Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kwalifikuje się kandydatów na podstawie oceny na dyplomie studiów inżynierskich (studiów pierwszego stopnia). Dodatkowym kryterium może być średnia ocen ze studiów I stopnia lub oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu.

 


Limity przyjęć

 
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.