Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Kształcenie na kierunku Metalurgia dotyczy pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania metali i ich stopów.
Aktualnie w branży przemysłu metalowego jak i branżach pokrewnych bazujących na wyrobach z metali i ich stopów występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej. Dlatego kierunek Metalurgia, wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora przemysłowego.
Program dydaktyczny odbywa się w systemie trójstopniowych studiów:
Studia stacjonarne:
- Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
- Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska)
Studia niestacjonarne:
- Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Zakres kształcenia I stopień (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Wytwarzanie i przetwórstwo metali,
 • Odlewnictwo.

Zakres kształcenia II stopień (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych,
 • Innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie,
 • Ekoinnowacje w recyklingu metali.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej na polskim jak i zagranicznych rynkach pracy będąc specjalistą z zakresu:

 • technologii metali i ich stopów (metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przeróbki plastycznej),
 • recyklingu metali,
 • automatyzacji i informatyzacji procesów produkcyjnych,
 • optymalizacji procesów wytwarzania wyrobów metalowych,
 • podstaw projektowania technologii metali i ich stopów.

Absolwenci kierunku Metalurgia mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle metalowym, mineralnym, elektromaszynowym, chemicznym, wydobywczym,
 • branży recyklingu metali,
 • energetyce,
 • automotive,
 • biurach consultingowo-projektowych,
 • administracji przemysłowej,
 • instytucjach naukowych.

Cykl kształcenia zapewnia uzyskanie przez absolwenta komplementarnej wiedzy
i umiejętności z zakresu:

 • najnowocześniejszych i ekonomicznych metod stosowanych do produkcji metali i ich stopów,
 • technologii piro- i hydrometalurgicznych,
 • technologii odlewniczych,
 • doboru i projektowania procesów przeróbki plastycznej metali,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów i surowców,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń metalurgicznych,
 • wytwarzania produktów precyzyjnych i artystycznych z metali i ich stopów,
 • projektowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAE,
 • modelowania numerycznego procesów wytwarzania,
 • kontroli jakości,
 • ekologicznych aspektów w procesach metalurgicznych,
 • niskoemisyjnych technologii wytwarzania.

 


Odlewnictwo

Obserwując obecny rozwój krajowego przemysłu branży metalowej zauważany jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego przygotowania produkcji odlewniczej. Położenie Politechniki Częstochowskiej w regionie Śląskiem w bliskości regionu łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego z dynamicznie rozwijającym się przemysłem odlewniczym motywuje uczelnie do zapewnienia kadry inżynieryjnej. Nie bez znaczenia jest aktywne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w bezpośredniej bliskości, generujących nowe miejsca pracy dla inżynierów (dwie SSE w Częstochowie). Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na inżynierów odlewnictwa nie jest chwilowe, a będzie wzrastać i ta tendencja się będzie utrzymywać wraz z postępującą integracją Polski i Unii Europejskiej oraz transferem nowoczesnych technologii.

Celem nauczania na studiach I stopnia jest przygotowanie przyszłych inżynierów do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze odlewnictwa, ale także – dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności – w innych sektorach gospodarki.

Cykl kształcenia zapewnia uzyskanie przez absolwenta komplementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • najnowocześniejszych metod stosowanych do produkcji odlewów,
 • projektowania odlewów z wykorzystaniem systemów CAD,
 • nowoczesnych i ekonomicznych systemów topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • technologii modelu i formy,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych tworzyw odlewniczych,
 • konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów na masy formierskie i rdzeniowe,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych,
 • wytwarzania odlewów precyzyjnych i artystycznych,
 • projektowania produkcji odlewów i kontroli ich jakości,
 • ekologicznych aspektów procesów odlewniczych.

Absolwenci studiów uzyskują oprócz technicznego wykształcenie w kierunku odlewniczym, wiedzą ogólną z zakresu matematyki, fizyki, nauki o materiałach, współczesnej elektrotechniki, informatyki i ekonomii. W kształceniu na studiach I stopnia przykłada się również wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych specyficznych dla branży odlewniczej, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych.

W Polsce znajduje się kilkaset Odlewni, w których rocznie produkuje się ok. 1 mln ton odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Aktualnie w branży odlewniczej występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej spowodowany głownie przejściem pracowników na emeryturą, powstawaniem nowych zakładów odlewniczych oraz rozwojem technicznym już istniejących. Utworzenie nowego kierunku, wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora odlewniczego. Kształcenie na kierunku Odlewnictwo przyniesie wymierne korzyści dla kraju i społeczności lokalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności Absolwentów przyczynią się do wzrostu wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki.

Znajdź nas na facebooku:

https://www.facebook.com/wipitm/
https://www.facebook.com/Metalczwa-1674559055891398/

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.