Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 
Kształcenie na kierunku Fizyka Techniczna odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne:
-
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
Studia niestacjonarne:
-
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Zakres kształcenia:

 • nanomateriały i nanotechnologie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • optyka okularowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • optometria
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • odnawialne źródła energii
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś ciekawy otaczającego Cię świata i chcesz dowiedzieć się jak on działa, studia na kierunku fizyka techniczna są doskonałym wyborem. Tu uzyskasz praktyczne umiejętności obserwacji, rozumienia i wiązania ze sobą zjawisk z wielu dziedzin nauki i techniki. Dzięki temu staniesz się pożądanym kandydatem dla pracodawców o praktycznie nieograniczonych profilach działalności. Już teraz na całym świecie fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

 • I miejsce na ministerialnej liście rankingowej badania ekonomicznych
  losów absolwentów (ELA) 2018 *
 • IV miejsce na liście rankingowej kierunków studiów – Perspektywy 2019 *
 • Studenci kierunku fizyka techniczna kilkunastokrotnie byli laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Absolwenci kierunku fizyka techniczna już znaleźli zatrudnienie jako**:

 • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii,
 • specjaliści z branży Automotive,
 • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych,
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła,
 • inżynierowie procesów technologicznych,
 • specjaliści w branży IT.

Studia na kierunku fizyka techniczna to:

 • zajęcia w bogato wyposażonych laboratoriach,
 • praca z wykwalifikowaną kadrą naukową,
 • zajęcia pozwalające na zdobycie umiejętności praktycznych,
 • możliwość odbywania płatnych staży już w trakcie studiów,
 • możliwość prowadzenia profesjonalnych badań naukowych przez studentów.
 *) dla kierunku fizyka techniczna
**) na podstawie badań zawodowych losów absolwentów

Nanomateriały i nanotechnologie

Kształcenie w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii obejmuje zagadnienia z najnowszej dziedziny nauki jaką jest wytwarzanie materiałów, których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami międzyatomowymi lub cząsteczkowymi.Własności tych materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródłach silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie studiów w tym zakresie zapewni absolwentowi pracę, dobre uposażenie finansowe i satysfakcję. Absolwent będzie się płynnie poruszał w obszarze dotyczącym najnowszych materiałów. Będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania nanomateriałów. Pozna najnowsze metody ich wytwarzania. Będzie mógł wykonać nanomateriały metaliczne w ramach zajęć laboratoryjnych. Absolwent będzie umiał wyszukać i wykorzystać wiedzę z najnowszej literatury tematu, co umożliwi mu proces samokształcenia w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie wiedzy.Zdobyta wiedza umożliwi mu podjęcie pracy w silnych dobrze rozwijających się firmach. Obecnie nanotechnologia to światowy trend prowadzący ludzkość do coraz to większego rozwoju technologicznego oraz medycznego.

Optyka okularowa

Optyka okularowa to dziedzina zajmująca się wykonaniem i projektowaniem pomocy wzrokowych. Optycy okularowi wykonują na podstawie recepty (i naprawiają) okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe. Wykonują pomiary ostrości wzroku (refrakcji) oraz udzielają porad dotyczących sposobów użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i w zakresie optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi na temat materiałów stosowanych do wytwarzania pomocywzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania. Optycy okularowi to specjaliści z zakresu praktycznych zastosowań optyki geometrycznej i fizycznej. Lunety,mikroskopy, aparaty fotograficzne i inne przyrządy optyczne nie stanowią dla nich tajemnic. Absolwenci są przygotowani do samodzielnegoprowadzenia salonu optycznego.

Optometria
(kontynuacja studiów na kierunku Fizyka techniczna w zakresie optyka okularowa).
W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna w zakresie optometria studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu:

 • diagnostyki wad refrakcji oraz procesów widzenia obuocznego,
 • korekcji wad refrakcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 • podstaw fizjologii i patologii układu wzrokowego,
 • psychologii procesu widzenia,
 • kontaktologii
 • elementów farmakologii
 • materiałów stosowanych do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego z możliwością samodzielnej diagnostyki wad wzroku.

Odnawialne źródła energii

W zakresie Odnawialnych Źródeł Energii student zdobędzie wiedzę na temat najnowszych możliwości pozyskiwania energii, pozna perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej, będzie wiedział dlaczego odnawialne źródła energii są istotne dla społeczeństwa oraz jak wpływają na gospodarkę. W czasie trwania zajęć będzie budowana u studentów świadomość, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wpływa bezpośrednio na ochronę środowiska oraz utrzymanie rezerw zasobów naturalnych. Studenci będą posiadali podstawową wiedzę odnośnie sprzętu technicznego wykorzystywanego przy budowie instalacji odnawialnych źródeł energii. Poznają zasady stosowania świadectw jakości, przepisów prawnych i norm dla urządzeń technicznych oraz projektów technicznych, w których stosuje się układy opisane jako odnawialne źródła energii. Studenci będą umieli wyszukać i wykorzystać najnowszą wiedzę zawartą w literaturze tematu. Nauczą się opisu procesów energetycznych za pośrednictwem metod matematyczno-statystycznych. Będą zapoznani ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym przy projektowaniu oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza wpłynie na świadomość potrzeby samokształcenia oraz uświadomienia, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Student będzie sprawnie stosował specjalistyczne nazewnictwo ze zrozumieniem, co ułatwi mu bezpośrednią komunikację ze specjalistami z zakresu odnawialnych źródeł energii. Będzie umiał tworzyć projekty techniczne dotyczące energii odnawialnej. Obecnie jest potrzeba pozyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu termomodernizacji budynków, którą posiądą absolwenci studiów w tym zakresie.Dlatego też będą mogli podejmować pracę w podmiotach gospodarczych zajmujących się energetyką odnawialną i wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

REKRUTACJA krok po kroku!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.