Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów


Wybrane nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w roku 2018


Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Harmonogram konkursów w ramach PO IR


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  1. programy krajowe
  2. programy strategiczne
  3. programy międzynarodowe
  4. programy i projekty obronność i bezpieczeństwo państwa

Harmonogram konkursów : http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
Aktualne nabory wniosków w programach NCBR - http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

Nowe konkursy: TECHMATSTRATEG II i INNOship

Konkurs TECHMATSTRATEG II
Celem jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych.
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Termin: Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji

Konkurs INNOship
Celem jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci
i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.
Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.


     Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy: http://ncn.gov.pl/
Złóż wniosek
Harmonogram konkursów : http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Aktualnie otwarte konkursy:

  • OPUS 15  (nabór od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r.)
  • PRELUDIUM 15 (nabór od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r.)

Najbliższe konkursy:

Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program „DIALOG”- więcej o programie na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
- Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Projekty i inicjatywy Ministerstwa:http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/

Strumienie finansowania dla doktorantów

Stypendia MinistraProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
- działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie
od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

https://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r


Programy ramowe Unii Europejskiejwww.laboratorium.kig.pl


Biuro Obsługi Badań: sekcja krajowych programów badawczych – programy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; sekcja obsługi międzynarodowych programów badawczych (pełniąca od 2001 r. rolę Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE) – programy ramowe UE Biuro Wspomagania Rozwoju – programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane ze środków unijnych (z wyłączeniem programu Pomost)


Dane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)


 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.