GLEEBLE 3800
Uniwersalny symulator procesów metalurgicznych umożliwiający przeprowadzenie m.in procesów: ciągłego odlewania stali, zgrzewania walcowania.
Możliwe jest przeprowadzanie badań plastyczności dla procesów przeróbki plastycznej, badań strukturalnych mechanizmów odkształcenia plastycznego, wyznaczania charakterystyk materiałowych. - więcej informacji
Moduły:
- Moduł PocketJaw
- Moduł Hydrawedge
- Moduł MaxStrain
- Moduł Torsion

http://www.ippiib.wip.pcz.pl/Images/DYLATO.JPG

Dylatometr DIL 805A/D

Nowoczesny dylatometr umożliwiający modelowanie struktury, zamrażanie struktury oraz wyznaczanie temperatury przemian fazowych. W zakresie badań plastometrycznych możliwe jest prowadzenie badań ze stałą prędkością odkształcenia lub narzędzia.
Urządzenie pozwala na generowanie rzeczywistych krzywych umocnienia (płynięcia), dzięki którym przy wykorzystaniu pakietów komercyjnych bazujących na MES-ie można przeprowadzać numeryczne symulacje wytwarzania dowolnego asortymentu produkcyjnego dla rzeczywistych własności reologicznych danego materiału. Urządzenie to pozwala również na fizyczną symulację procesów wielostopniowego odkształcania, z jakimi mamy do czynienia w nowoczesnych walcowniach ciągłych.

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z100

Sterowana komputerowo maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie wytrzymałości materiałów na ściskanie i rozciąganie zarówno na zimno jak i na gorąco i wyznaczanie ich właściwości mechanicznych.
 

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 

Dwukolumnowa maszyna wytrzymałościowa model stołowy 5969, do badań w zmiennych warunkach wymagających obciążeń do 50 kN. Klasa pomiarowa urządzenia: 0,5. Wysokość przestrzeni roboczej 1212 mm.

Walcarki:

  • trójwalcowa walcarka skośna RSP 14/40 - umożliwiająca walcowanie prętów okrągłych z dużymi odkształceniami.
  • walcarka Duo D300 - średnica walców 300 mm, długość beczki 300 mm.
  • walcarka Duo D150 - - średnica walców 150 mm, długość beczki 170 mm.

wyposażone w urządzenia do pomiaru parametrów energetyczno - siłowych - więcej informacji

Mikroskop optyczny Nikon Eclipse MA-200

możliwość obserwacji w świetle odbitym w technikach obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym, polnym zakresie polaryzacji światła, jak również przy zastosowaniu kontrast Nomarskiego. Zakres możliwych stosowanych powiększeń mieści się od 50x do 3000x. Mikroskop połączony jest z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do akwizycji danych oraz ich analizy NIS-Elements

Mikroskopy elektronowe skaningowe (SEM) JSM - 5400 firmy JEOL współpracujący z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS oraz najnowszej generacji, sterowany cyfrowo mikroskop JEOL JSM-6610LV z katodą wolframową i LaB6. Mikroskop wyposażony jest w zintegrowany system rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS) i układu akwizycji oraz identyfikacji obrazów dyfrakcyjnych i map orientacji krystalograficznych EBSD (na wyposażeniu IIM posiadamy trzy generacje mikroskopów skaningowych).

Mikroskop sił atomowych (AFM)

umożliwiający badania w skali nanometrycznej oraz przewyższający inne techniki pod względem lokalizacji pojedynczych atomów i manipulacji nimi. Posiadany mikroskop to urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na szybką przebudowę i badania w wielu obszarach materiałów. Można go wykorzystać, jako mikroskop tunelowy do badań powierzchni materiałów przewodzących.

   
   

Mikroskopy świetlne: Axiovert 25 firmy Carl Zeiss, Reichert MeF2,  NEOPHOT 32 i 21 firmy Carl Zeiss Jena, Olympus GX41 umożliwiających również cyfrowy zapis oraz analizę ilościową obrazu.

Dodatkowo mikroskopy świetlne MM-100 firmy OPTA- TECH z kamerami i  cyfrowym zapisem obrazu.

 

Mikrotwardościomierz FM-700 i twardościomierz FV-700  firmy FutureTech

Urządzenie FM 700 mikrotwardościomierz pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 1÷1000g natomiast twardościomierz FV 700 pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 0,3÷30kG oraz pozwalają na prowadzenie pomiarów metodami: HV, HK, HBS, HBW, Kc.

 

Młot udarnościowy w układzie Charpy JB-W300A
Posiada możliwość prowadzenia badań z energiami łamania 150 i 300J

Prasy hydrauliczne:

- PHM 250 T Żywiec

- PWH-250R

Prasa służy do wykonywania operacji kucia swobodnego na gorąco i na zimno, procesów formowania tworzyw sztucznych, ponadto służy do wykonywania operacji tłoczenia na zimno i na gorąco. Nacisk może być realizowany zarówno przez górną płytę roboczą jak również poprzez działanie wypychacza. Prasa może działać zarówno w trybie sterowania automatycznego jak również ręcznego. Posiada możliwość podgrzewania narzędzi.

 

Kamera termowizyjna ThermaCAM SC640 firmy FLIR Systems. Optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni.

Ciągarka jednobębnowa

ciągarka jednobębnowa (D = 600 mm), umożliwiająca ciągnienie drutów między innymi w zakresie średnic od ø= 1.0 ÷5,5 mm . Prędkości ciągnienia tej ciągarki mogą wynosić: 0,6; 1,1 lub 1,6 m/s przy zastosowaniu ciągadeł konwencjonalnych lub ciśnieniowych.

Ciągarka ławowa

Służy do ciągnienia prętów i rur w zakresie średnic 5-20 mm i długości do 3m możliwość ciągnienia rur na "pusto", z trzpieniem "pływającym" oraz z krótkim trzpieniem

Miernik poziomu hałasu - Sonometr - Kompaktowy miernik poziomu dźwięku o zakresie pomiarowym 40 – 130dB.
Anemometr  - miernik pomiaru prędkości przepływu i temperatury powietrza.
Detektor gazu, 4-kanałowy (z wbudowanymi sensorami) - do monitorowania poziomu O2, procent dolnej granicy wybuchowości oraz CO i H2S,

 

Piec do plazmowo iskrowego spiekania SPS 10-4 firmy Thermal Technology LCC.
Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych. Proces spiekania realizowany jest z maksymalną temperatura spiekania wynoszącą 2400°C, w trakcie procesu może także być stosowane doprasowania materiału z maksymalną siłą nacisku 100 kN. Piec ma możliwość pracy w atmosferach ochronnych. Maksymalny rozmiar próbki Ø 50mm. Urządzenie połączone z komputerem sterującym i kontrolującym parametry: kontrola siły prasowania, kontrola przemieszczenia stempla, kontrola temperatury, kontrola sposobu nagrzewania.

Wysokotemperaturowa prasa izostatyczna HIP AIP8-30H-PED firmy American Isostatic Presses
Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia gazów obojętnych (Ar, N). Prasa wyposażona jest w piec grafitowy o maksymalnej temperaturze 2200 ºC i wymiarach Ø100x200 mm. Ciśnienie robocze gazów wynosi 30 000 PSI (ok. 207 MPa) ważną cechą urządzenia jest możliwość kontroli temperatury zarówno nagrzewania (maksymalnie. 40º/min w zakresie temp. 200-1500ºC) jak i chłodzenia wynosząca zależnie od temperatury, ciśnienia i wsadu nawet do 40 º/min. Urządzenie połączone z komputerem sterującym i kontrolującym wszystkie parametry.

 

Plastomer skrętny STD 812 – Thermoanalyse GmbH

Plastomer skrętny umożliwia wyznaczenie charakterystyk plastyczności materiałów z uwzględnieniem zmiennych temperatur i prędkości odkształcenia, nierównomierności odkształceń na długości i przekroju próbki.

Model fizyczny kadzi pośredniej urządzenia Ciągłego Odlewania Stali wyposażony jest w system rejestracji i analizy pola przepływu cieczy modelowej PIV (Particle Image Velocimetry). Umożliwia pomiary zmiany stężenia znacznika i rejestrację wizualizacji ruchu płynu wewnątrz kadzi. System wyposażony jest w kamerę i laser z układem optycznym. Do rejestracji krzywych czasu przebywania stosowany jest Multimiernik MM44.

Oporowy piec laboratoryjny typu GD – 1  przeznaczony jest do badań przebiegu procesów w wysokich temperaturach i w atmosferze gazowej o kontrolowanym składzie chemicznym.  Elementem grzewczym jest rura grafitowa o średnicy 56 mm, wewnątrz której na trzpieniu grafitowym umieszczany jest tygiel z próbką metalu (do 1kg) lub metalu i żużla. Układ ten pozwala na pracę ciągłą w temperaturach do 1873K. - więcej informacji

Piec z obrotową rurą reakcyjną – przeznaczony głównie do badań procesów recyklingu odpadów metalicznych z możliwością pracy w temperaturze do 1200°C. Stanowisko wyposa­żone jest w zestaw analizatorów gazów dzia­łający w szerokim zakresie stężeń, w komputerowy system sterownia oraz rejestracji danych eksperymen­talnych. Do pomiaru i regulacji przepływu gazów reakcyjnych służą przepływomierze masowe typu Brooks. Skład chemiczny gazów poprocesowych monitorowany jest w sposób ciągły za pomocą analizatora IMR 3000.

Stanowisko do lewitacyjnego topienia metali (LTM). Na stanowisku prowadzone są fizykochemiczne badania podstawowe takie jak: pomiar rozpuszczalności gazów w metalach, badania kinetyki i równowagi reakcji między ciekłymi stopami metali a fazą gazową, badania procesów parowania metali. Zastosowanie techniki lewitacyjnej umożliwia wyeliminowanie tygli, a zatem bezpośredni kontakt pomiędzy fazą gazową a ciekłą faza metaliczną. Stanowisko zasilane jest generatorem o mocy 10kW. Masa topionego metalu: wynosi 1÷4 g. Zakres temperatur: 1000÷2300°C, ciśnienie roboczego: 0,1÷4 MPa. Szybkość chłodzenia próbki rzędu 103 K/s.

Chemiczny Reaktor Laboratoryjny do badań hydrometalurgicznych metod odzysku metali. Wyposażony jest w oprogramowanie steru­jące takimi parametrami jak: temperatura pro­cesu, dozowanie cieczy, utrzymywanie stałego pH, kontrola ciśnienia, regulacja prędkości mieszania. Reaktor służy do badania reakcji homogenicznych w fazie ciekłej (np. ługowania) lub heterogenicznych w układzie ciecz-ciało stałe. Dodatkowym wyposażeniem tego urządzenia są: kruszarka szczękowa Retsch oraz przesiewacz wibracyjny ESSA wraz z kompletem sit.
Wysoko­temperaturowy piec Tammanna umożliwiający badania redukcji tlenków metali z faz ciekłych (max. temp. 1600°C). Wyposażony jest w hermetyczną głowicę dozującą, która umożliwia badania redukcji w żądanej stałej temperaturze procesu,
z dokładnością regulacji ±2 K, bez konieczności otwierania komory podczas wprowadzania dodatków. Ponadto, stanowisko wyposażone jest w unikalne urządzenie, tzw. wirujący dysk grafitowy (jako reduktor), umożliwiające zmianę warunków kontaktu reduktora z ciekłymi tlenkami żelaza, co pozwala na analizę obszaru kinetycznego procesu redukcji.
  Stanowisko obliczeń komputerowych – składa się z siedmiu sztuk dwuprocesorowych serwerów obliczeniowych. Na serwerach pracujących pod systemem operacyjnym Windows zainstalowane są programy obliczeniowe: FLUENT 6.3.26, COMSOL Multiphysics 3.4 i FACT SAGE.
Oporowy piec komorowy - wykorzystywany jest do badań procesów przepływu ciepła w warunkach nieustalonych. Komora grzewcza tego urządzenia ma wymiary: 100/30/25 cm (długość/szerokość/wysokość). Układ sterowania pozwala na nagrzewanie według dowolnie ustalonego programu do temperatury 1000°C. Jest to piec elektryczny, którego konstrukcja i działanie zapewniają uzyskanie w obrębie badanych próbek wymaganych stosowaną metodą warunków brzegowych. Urządzenie to składa się z następujących elementów: stalowej retorty, grzejnika głównego, grzejnika osłonowego (bocznego i dolnego), izolacji cieplnej oraz konstrukcji nośnej.
 

Piec elektryczno-gazowy KS 520 do nagrzewania próbek
Możliwe są badania dla dowolnie założonej (obliczonej) zmiany temperatury wsadu w czasie i dowolnego składu spalin w procesie nagrzewania. Należy stwierdzić, że dla tych samych warunków nagrzewania (temperatura w czasie, skład spalin) strata stali odniesiona do jednostki powierzchni jest jednakowa w piecu przemysłowym i laboratoryjnym.

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.