Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prowadzi nabór na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinach Metalurgia. Inżynieria Materiałowa oraz Inżynieria Produkcji. Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny) i uzyska pozytywny wynik postępowaniu kwalifikacyjnym. Kryterium kwalifikacji jest egzamin kwalifikacyjny. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego w ramach limitu miejsc.

Terminy

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie w systemie IRK rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2017 r. od godziny 8:00, a kończy się 21 września o godzinie 23:00.

Opłata Rekrutacyjna - brak

Limit przyjęć

Limit przyjęć na rok akademicki 2017/2018 wynosi 45 miejsc.

Warunki rekrutacji

Kryteria kwalifikacji

- ocena minimalna 4,0 na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinach nauk: technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych lub ekonomicznych,

- wyniki uzyskane w trakcie studiów, zwłaszcza z przedmiotów będących podstawą zainteresowań naukowych kandydata w zakresie określonej dyscypliny,

- osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia na sesjach naukowych, seminariach, konferencjach),

- planowany zakres prac badawczych w określonej dyscyplinie (metalurgia, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji) zaopiniowany prze opiekuna naukowego,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacji stanowią:

 • średnia arytmetyczna ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (o ile kandydat ww. certyfikat posiada).

Wynik postępowania rekrutacyjnego kandydata na studia III stopnia

Wymagane dokumenty

 • założenie konta przez kandydata w systemie IRK,
 • podanie o przyjęcie na SD (studia doktoranckie) wygenerowane z systemu IRK oraz ewentualne wnioski o:
 • przyznanie stypendium doktoranckiego,
 • przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
 • stypendium z pomocy materialne,
 • Link do wszystkich wniosków o stypendia : http://www.wip.pcz.pl/pl/student/studia-doktoranckie/stypendia
 • kwestionariusz osobowy, pobierz
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową w której kandydat na studia doktoranckie składa dokumenty,
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplm ukończenia studiów II stopnia przekłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant"
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska  (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne ni na podaniu o przyjecie na studia trzeciego stopnia),
 • 3 zdjęcia,na jasnym tle bez nakrycia głowy o wymiarach 45mm x 65 mm
 • kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawianego przez Wydział, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - Dz. U. z 2014 roku poz. 1144)
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie  na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (o ile kandydat takie posiada)
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, pobierz
 • pisemna zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskie, pobierz
 • charakterystykę zainteresowań naukowych Kandydata oraz wykaz dorobku naukowego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych (w tym na umieszczenie nazwiska na liście przyjętych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm, pobierz

 

Legitymacja

W roku akademickim 2017/2018 będą elektroniczne legitymacje doktoranta. Wydruk legitymacji odbywać się będą w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich – Dz.U nr 225 poz. 1351) na numer konta wygenerowany w IRK.

LISTA POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW PRAC DOKTORSKICH
 
lista - pobierz
 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do dnia 22 września w sekretariacie SD pok. nr 111 ul. Armii Krajowej 19 w godzinach od 9.00 do 15.00 (tel. 034 3250660), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

Podstawą przyjęcia na SD jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Zmiana godziny rozmowy kwalifikacyjne z godz. 10.00 na godz. 09.00

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26.09.2017r. o godz. 09.00 w Sali Rady Wydziału pok. 106.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.