Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/

Konkursy grantowe w pięciu programach: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS
Czas na składanie wniosków mija 2 października 2017 r.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  1. programy krajowe
  2. programy strategiczne
  3. programy międzynarodowe
  4. programy i projekty obronność i bezpieczeństwo państwa

- Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 24. konkursie - badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Harmonogram konkursów : http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
Aktualne nabory wniosków w programach NCBR - http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/


     Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy: http://ncn.gov.pl/

Złóż wniosek

Harmonogram konkursów : http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Aktualne konkursy:

  • HARMONIA 9 - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 9 - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • SONATA 13 - projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 - projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Najbliższe konkursy:


DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

więcej informacji o konkursie (pdf)

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program „DIALOG”- więcej o programie na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
- Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Projekty i inicjatywy Ministerstwa:http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/

Strumienie finansowania dla doktorantów

Stypendia MinistraProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
- działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie
od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

https://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r


Programy ramowe Unii Europejskiejwww.laboratorium.kig.pl


Biuro Obsługi Badań: sekcja krajowych programów badawczych – programy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; sekcja obsługi międzynarodowych programów badawczych (pełniąca od 2001 r. rolę Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE) – programy ramowe UE Biuro Wspomagania Rozwoju – programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane ze środków unijnych (z wyłączeniem programu Pomost)


Dane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)


 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.