rozwiń nagłówek
logo-wipitm

WYDZIAŁ INŻYNIERII produkcji i technologii materiałów
Politechnika Częstochowska

Studia doktoranckie Drukuj Email

Ogłoszenia bieżące

 

 

Przedłużenie studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017

Wnioski o przedłużenie studiów doktoranckich (z podanym wyraźnym uzasadnieniem oraz przedstawionym planem pracy z zaznaczeniem zrealizowanych punktów) wraz
 • z opinią opiekuna naukowego lub promotora w przypadku o którym mowa w pkt. 1.III. Regulaminu studiów doktoranckich (uchwała nr 202/2014/2015 Senatu PCz z dn 25.03.2015r.)

albo

 • dokument uzasadniający przedłużenie odbywania okresu studiów doktoranckich w przypadkach o których mowa w pkt. 1.I. i 1.II. Regulaminu studiów doktoranckich (uchwała nr 202/2014/2015 Senatu PCz z dn 25.03.2015r.)
należy składać do dnia 23 września br.
Na podaniu powinna być również informacja czy opiekun / promotor popiera prośbę o przedłużenie wraz z jego podpisem.

 

Stypendia Ministra na 2015/2016

link:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

 

 

Stypendia - „Naukowe stypendia szansą na rozwój województwa śląskiego”.

 

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Biuro w Katowicach zaprasza doktorantów do udziału w II edycji projektu„Naukowe stypendia szansą na rozwój województwa śląskiego”.

W projekcie mogą wziąć udział doktoranci, tj.: uczestnicy studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

lub

osoby inne niż wyżej wymienione, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora

 

Osoby te muszą spełniać  poniższe warunki:

1. Zamieszkiwać województwo śląskie w myśl Kodeksu Cywilnego lub być uczestnikami studiów doktoranckich na terenie województwa śląskiego lub posiadać otwarty przewód doktorski na terenie województwa śląskiego

2. Kształcić się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego

 

Projekt oferuje:

- stypendia naukowe w wysokości do 3 000 zł/m-c (przyznawane na okres 12 miesięcy)

- do 5 000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia badań naukowych

- 24 h szkolenia praktycznego z zakresu komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej

Więcej informacji o projekcie oraz rekrutacji uczestników II edycji projektu:
www.paip.pl/stypendia

 

Jednocześnie informuje się, iż w porównaniu do I rekrutacji z 2012 r. - w II edycji obowiązywać będą korzystniejsze dla Wnioskodawców zasady naliczania stypendiów.  Szczegóły znaleźć będzie można w Regulaminie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Marcin Marczak – koordynator projektu, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 501 633 893
Biuro Projektu: 40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, p. 331.

 

Doktorantki, które zmieniają stan cywilny proszone są o podanie nazwiska dziekanacie studiów doktoranckich.

 

TERMINOWE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI
W związku za komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2013 r. prosi się doktorantów WIPMiFS o sprawdzenie ważności posiadanych legitymacji. Dokument ten powinien być potwierdzony na rok akademicki 2012/2013 tj. do 30.09.2013 r. Doktoranci posiadający nieważne legitymacje proszeni są o zgłoszenie się do sekretariaru studiów doktoranckich.

 

UWAGA
Przypominam, że zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych jest wypłacane przez Politechnikę Częstochowską po przekazaniu środków przez ministerstwo. Środki na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich przekazywane są uczelni w transzach miesięcznych. Powyższe wynika z § 3 pkt. 3 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Uchwała nr 360/2011/2012 Senatu PCz. z dnia 28.03.2012 r.)

 

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW - PROJEKT PO KL
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Biuro w Katowicach zaprasza doktorantów do udziału w projekcie „Naukowe stypendia szansą na rozwój województwa śląskiego”. W projekcie mogą wziąć udział doktoranci, tj.: a) uczestnicy studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub b) osoby inne niż ww., których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora. Osoby te muszą spełniać poniższe warunki: 1. zamieszkiwać województwo śląskie w myśl Kodeksu Cywilnego lub być uczestnikami studiów doktoranckich na terenie województwa śląskiego lub posiadać otwarty przewód doktorski na terenie województwa śląskiego 2. kształcić się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego. Projekt oferuje: * stypendia naukowe w wysokości do 3 000 zł/m-c (przyznawane na okres 12 miesięcy) * do 5 000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia badań naukowych * 24 h szkolenia praktycznego z zakresu komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej. Nabór aplikacji zgłoszeniowych: listopad 2012. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji o projekcie: www.paip.pl/stypendia. Osoba do kontaktu: Marcin Marczak – koordynator projektu, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 501 633 893

 

Decyzje - zwiększenie stypendium doktoranckiego

Program START - stypendia dla młodych uczonych - konkurs

Struktura roku akademickiego

Polecenie nr 84/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie:

struktury roku akademickiego 2012/2013 na studiach doktoranckich

www.pcz.pl/prawo_2008_2012/polecenia_rektora/polecenie_084_2012.pdf

 

Nowe Akty Prawne

Na stronie Politechniki Częstochowskiej w zakładce "Wykaz uczelnianych aktów prawnych" (http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/zarzadzenia_rektora.php) zamieszczono nowy regulamin dotyczący "Przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej" (zarządzenie 219/2012 z dnia 21.06.2012 r.)

Wnioski o stypendia na semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 należy składać na nowych drukach. (do pobrania również na stronie wydziałowej w zakładce studia doktoranckie/stypendia)

 

 

NOWE AKTY PRAWNE
Na stronie Politechniki Częstochowskiej w zakładce "Wykaz uczelnianych aktów prawnych" (www.pcz.pl/prawo_2008_2012/uchwaly_senatu.php) zamieszczono nowe przepisy dotyczące studiów doktoranckich: A. Kodeks etyki doktoranta PCz. (Uchwała nr 333/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 22.02.2012); B. Regulamin studiów doktoranckich PCz. (Uchwała nr 335/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 22.02.2012); C. Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia w PCz. w roku akademickim 2012/2013 (Uchwała nr 337/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 22.02.2012); D. Limit przyjęć na studia III stopnia w PCz. w roku akademickim 2012/2013 (Uchwała nr 339/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 22.02.2012); E. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (Uchwała nr 359/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 28.03.2012); F. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Uchwała nr 360/2011/2012 Senatu PCz. z dn. 28.03.2012).

WYMIANA LEGITYMACJI

Doktoranci, którzy dostarczyli do sekretariatu studiów doktoranckich zdjęcia celem wydania legitymacji według nowego wzoru, proszeni są o odbiór tychże legitymacji. Warunkiem jest przedłożenie dowodu wniesienia opłaty w wysokości 10 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Politechniki Częstochowskiej (w godz. 9-12). Nowa legitymacja poświadcza uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35 roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego. Dotychczasowe legitymacje zachowują ważność do 30.09.2012 r.

 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ
Zarządzeniem nr 209/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.02.2012 r. wprowadzono zmianę załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia Politechniki Częstochowskiej. Zarządzenie jest dostępne na stronie: http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/zarzadzenia_rektora/zarzadzenie_209_2012.pdf. Ponadto ze zmianami w zakresie pomocy materialnej obowiązującymi na semestr letni 2011/2012 można zapoznać się na stronie Uczelni w zakładce 'Pomoc materialna dla studentów' http://www.pcz.czest.pl/pomoc_materialna/ Termin składania wniosków: do 29.02.2012 r.

 

 

 • ZMIANY W REGULAMINIE POMOCY MATERIALNEJ

Na podstawie pisma Pana Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika z dnia 16 stycznia 2012 r. informuję, że ok. 15 lutego 2012 r. ukaże się Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia ze zmianami. Zgodnie z treścią ww. pisma do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć: 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego (doktoranta i członków jego rodziny) o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) - zmiana zaświadczenia! 2. zaświadczenia (doktoranta i członków jego rodziny) zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (z ZUS).

 

 • WYMIANA LEGITYMACJI

Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. Nauki prof. Zygmunta Nitkiewicza z dnia 13.01.2012 r. informuję, że Uczelnia przygotowuje się do wymiany legitymacji doktorantom. Nowa, papierowa legitymacja (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 r) będzie poświadczała uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35 roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego. W związku z powyższym doktoranci WIPMiFS proszeni są o dostarczenie aktualnego zdjęcia legitymacyjnego o wymiarze 35 x 45 mm. Fotografie należy złożyć w  - pok. 111. Na odwrocie zdjęcia proszę umieścić imię i nazwisko oraz numer PESEL. Obecne legitymacje zachowują ważność do 30.09.2011 r

 

Wiadomości ogólne

Studia doktoranckie (SD) są studiami trzeciego stopnia, na które mogą ubiegać się absolwenci wyższych szkół technicznych oraz uniwersytetów i innych uczelni po kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka i chemia dysponujący dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia (mgr lub mgr inż.). Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinach metalurgia, inżyniera materiałowa oraz inżynieria produkcji, przygotowując do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. W szczególności preferowane są następujące kierunki badań:
Metalurgia Inżynieria materiałowa Inżynieria produkcji
 1. Modelowanie fizyczne i matematyczne procesów metalurgicznych, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej
 2. Przeróbka plastyczna materiałów
 3. Obróbka cieplna i powierzchniowa
 4. Odlewnictwo metali, tworzyw  sztucznych i ceramiki
 5. Technika cieplna i techniki grzewcze
 6. Ochrona środowiska i recykling materiałów
 7. Metalurgia ekstrakcyjna
 1. Materiały metaliczne i ceramiczne
 2. Materiały polimerowe, biomateriały, kompozyty
 3. Inżynieria powierzchni
 4. Materiały funkcjonalne
 1. Inżynieria procesów wytwarzania - modelowanie i symulacja komputerowa
 2. Optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka
 3. Zarządzanie jakością
 4. Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą produkcyjną
 5. Inżynieria bezpieczeństwa
 6. Efektywność, produktywność i organizacja przedsiebiorstw
Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i są bezpłatne. Studia trwają 4 lata i realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Wydziału plan studiów i programy kształcenia.Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września. Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który wspiera go w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

- realizowanie programu studiów

- prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu

- odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Doktorant może ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz o pomoc materialną w formie: stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg po spełnieniu określonych warunków.
LISTA POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW PRAC DOKTORSKICH
lista - pobierz

Rekrutacja

UWAGA!

DECYZJĄ PANA PROREKTORA DS.NAUKI REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016R.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 11.10.2016R.

 

UWAGA

!!! Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie odbędzie się 29.09.2016 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (106)

Informujemy, że zaraz po rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikiem studiów Panem dr hab. inż. Henrykiem Radomiakiem, prof. PCz

REKRUTACJA

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prowadzi nabór na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinach Metalurgia. Inżynieria Materiałowa oraz Inżynieria Produkcji. Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny) i uzyska pozytywny wynik postępowaniu kwalifikacyjnym. Kryterium kwalifikacji jest egzamin kwalifikacyjny. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego w ramach limitu miejsc.

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA DOKTORANCKIE

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzana się w systemie IRK.

Terminy

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie w systemie IRK rozpoczyna się w dniu 20 czerwca 2016 r. od godziny 8:00, a kończy się 23 września o godzinie 23:00.

Opłata Rekrutacyjna - brak

Limit przyjęć

Limit przyjęć na rok akademicki 2016/2017 wynosi 45 miejsc.

Procedura

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.rekrutacja.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne, drukuje podanie oraz blankiet opłaty rekrutacyjnej. Następnie uiszcza opłatę na konto wygenerowane z systemu w dowolnym banku, na poczcie lub w kasie Politechniki Częstochowskiej.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione w podaniu jako załączniki, a następnie składa je w teczce w dziekanacie studiów doktoranckich.
 3. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego.
 4. Wydziałowa Komisja przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową oraz odpowiada na pytania komisji.
 5. Komisja dokonuje oceny kandydata mając na uwadze: jego wypowiedź, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej.
 6. W oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego tworzy się listę rankingową.
 7. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 8. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • założenie konta przez kandydata w systemie IRK,
 • podanie o przyjęcie na SD (studia doktoranckie) wygenerowane z systemu IRK
 • kwestionariusz osobowy, pobierz
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową w której kandydat na studia doktoranckie składa dokumenty,
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzone przez właściwy dziekanat,
 • 3 zdjęcia,o wymiarach 45mm x 65 mm
 • ksero dowodu osobistego,
 • pisemną zgodę na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, pobierz
 • zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej ,pobierz
 • charakterystykę zainteresowań naukowych Kandydata oraz wykaz dorobku naukowego,
 • ewentualny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych i świadczeń wynikających z postanowień Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pobierz

Legitymacja

W roku akademickim 2015/2016 będą elektroniczne legitymacje doktoranta. Wydruk legitymacji odbywać się będą w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich – Dz.U nr 225 poz. 1351) na numer konta wygenerowany w IRK.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do dnia 26 września w sekretariacie SD pok. nr 111 ul. Armii Krajowej 19 w godzinach od 9.00 do 15.00 (tel. 034 3250660), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

Podstawą przyjęcia na SD jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 29.09.2016!!! o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału pok. 106.

Stypendia

Warunki przyznawania stypendium doktoranckiego i innych pomocy materialnych dla doktorantów określają właściwe Regulaminy oraz Zarządzenia Rektora PCz

Dokumenty wymagane do złożenia przez doktoranta przy ubieganiu się o określone pomoce:

Kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE ORAZ ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Studenci mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2015/2016.

Termin składania wniosków w/w stypendiów upływa 30 września 2015 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Przed wypełnianiem wniosków prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie wypełnia załącznik1 stypendium_doktoranckie.

Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie zobligowani są do złożenia wniosku, opinii opiekuna naukowego (lub promotora) oraz wydruku z bazy BIBLIO potwierdzonego przez Bibliotekę Główną PCz.

Opinia opiekuna naukowego (lub promotora) powinna dotyczyć osiągnięć doktoranta w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku (2014/2015), a w szczególności:
- postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
- zaangażowania w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę,
- zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych,
- terminowej realizacji programu studiów doktoranckich.Doktorant ubiegający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, wypełnia załącznik 1 to tego regulaminu.

Uwaga: W wykazie osiągnięć doktoranta należy uwzględnić tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2014/2015.

W danych osobowych: wpisać pełną nazwę Wydziału i Instytutu lub Katedry (bez skrótów). Rok stacjonarnych studiów doktoranckich – jest to rok studiów, na którym będzie doktorant w roku akad. 2015/2016.

Przy składaniu wniosku proszę o dostarczenie do wglądu certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i stażach, nagród etc oraz publikacji naukowych uwzględnionych we wniosku. Proszę nie składać tych dokumentów. 

Wniosek Wykaz osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki wypełniają doktoranci, którzy nie składali wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

STYPENDIUM REKTORA

Doktoranci Wydziału IPiTM, którzy chcą złożyć wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia na rok akademicki 2014/2015 oprócz wniosku (zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej), załączników potwierdzających osiągnięcia naukowe, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 1 do ww. regulaminu).

Wytyczne do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów:

1. W danych osobowych w polu ”program studiów (kierunek)” proszę wpisać dyscyplinę naukową doktoranta. (Metalurgia,Inżynieria Materiałowa,Inżynieria Produkcji)
2. Proszę o komputerowe wypełnianie wniosku, w zakresie: danych osobowych i numeru konta bankowego, pozostałe elementy mogą być wypełnione ręcznie).
3. W punkcie 1 wniosku doktorant wpisuję średnią ocen uzyskaną za rok akademicki 2014/2015 (średnią potwierdza podpisem pracownik dziekanatu Wydziału IPiTM )
4. Dla potwierdzenia współpracy z przemysłem należy załączyć:
- ksero umowy pomiędzy firmą a Instytutem/Katedrą (może być tylko pierwsza strona umowy),
- oraz zaświadczenie z firmy potwierdzające współpracę doktoranta z danym przedsiębiorstwem w roku akademickim 2014/2015, z wyszczególnieniem zadań, które zrealizował doktorant w tym okresie.
5. Dla potwierdzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi należy załączyć dokument potwierdzający tę współpracę za ostatni rok akademicki (potwierdzenie stażu, wymiany itp.).
6. Osiągnięcia naukowo-publikacyjne proszę przedstawić wg tabeli nr 1 (proszę wpisać tylko dorobek publikacyjny z listy ministerialnej, bez publikacji z konferencji itp.), podpisany przez doktoranta i opiekuna/promotora.
7. Czynny udział w konferencjach naukowych należy potwierdzić programem konferencji z zaznaczonym imiennym wystąpieniem doktoranta.
8. Udział w grantach NCN, NCBiR i projektach unijnych oraz udział w badaniach statutowych potwierdza kierownik danej pracy badawczej.
9. Osoby posiadające grant wydziałowy – podają jego numer.
10. Certyfikaty, szkolenia itp. należy potwierdzić załączając kopie tych dokumentów.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 roku.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

W Politechnice Częstochowskiej obowiązuje tylko jeden termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, który upływa: 15 października danego roku akademickiego Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie wniosku o stypendium socjalne

 

STYPENDIUM MINISTRA

Na podstawie art. 199c ust. 3 ustawy z dn. 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - z późniejszymi zmianami informuję, że od 1 października 2012 r. doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania ww. świadczenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 214 poz. 1271).

Dokumenty i akty prawne

W trakcie studiów Doktoranta obowiązuje regulamin SD oraz postępowanie zgodne z zaleceniami Kierownika SD.

Nowy - Regulamin Studiów doktoranckich - obowiązuje od 1.10.2015r.

Regulamin Studiów Doktoranckich - obowiązuje od 01.10.2012

Regulamin Stypendium Doktoranckiego

Nowy Regulamin Stypendium Doktoranckiego obowiązuje od 2015/2016

Regulamin Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Nowy Regulamin Zwiększenia Stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązuje od 2015/2016

Regulamin przyznawania Pomocy Materialnej z dnia 27.11.2014r.

formularz oświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym - nowy wzór

Sprawozdanie roczne doktoranta - wzór

Karta obiegowa doktoranta - pobierz

wzór umowy o staż/praktyki - pobierz

wzór o przedłużenie studiów - pobierz

skierowanie na staż zagraniczny - pobierz

Procedura wyjazdu na staż zagraniczny dla doktorantów, Zarządzenie nr 206/2016 Rektora PCz z 07.03.2016 oraz Uchwała nr 290/2015/2016 Senatu PCz z dnia 24.02.2016r.

1.Zaproszenie od firmy/instytucji z zagranicy

2.Podanie do Prorektora ds.Nauki przez Dziekana Wydziału zaopiniowane prze opiekuna/promotora naukowego.

3.Opinia opiekuna naukowego.

4.Oświadczenie o pokryciu wyjazdu z własnych środków.

5.Ubezpieczenie na czas wyjazdu.

6.Skierowanie za granicą w języku polskim oraz angielskim.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 Nr 164 poz.1365)
z późniejszymi zmianami)

Ustawa - tekst ujednolicony

2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595 - tekst ujednolicony

3. Rozporządzenie o studiach doktoranckich i stypendiach doktoranckich z dnia 24 października 2014r.

4. Rozporządzenie w sprawie zmian w procesie kształcenia - link

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 nr 225 poz. 1351)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112251351

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2011 nr 196 poz. 1169)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961169

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. z 2011 nr 214 poz. 1271)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112141271

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. N-55 poz 595 z późn. zm.)

Link

9. Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej - załącznik do Uchwały nr 335/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_335_2011_2012.pdf

10. Kodeks etyki doktoranta Politechniki Częstochowskiej - załącznik do Uchwały
nr 333/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_333_2011_2012.pdf

11. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014 - załącznik do Uchwały nr 51/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_051_2012_2013.zal.pdf

12. Limity przyjęć na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014 - załącznik do Uchwały nr 53/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 r.

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/uchwaly_senatu/uchwala_senatu_053_2012_2013.zal.pdf

13. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich - załącznik do Uchwały nr 359/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/studia_doktoranckie/uchwala_senatu_359_2011_2012.pdf

14. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - załącznik do Uchwały nr 360/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/studia_doktoranckie/uchwala_senatu_360_2011_2012.pdf

15. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 219/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

http://www.pcz.czest.pl/pomoc_materialna/dokumenty_2012/zarzadzenie_219_2012_zal.1.pdf

16. Zarządzenie nr 226/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów Politechniki Częstochowskiej w danej dziedzinie w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

http://www.pcz.pl/prawo_2008_2012/zarzadzenia_rektora/zarzadzenie_226_2012.pdf

17. Zarządzenie nr 34/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego

http://www.pcz.pl/prawo_2012_2016/zarzadzenia_rektora/zarzadzenie_034_2013.pdf

 

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 08:32
 


_ _ _ _ _ _

Projekt: © 2007-2016 WIPiTM, E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj±cymi. W przegl±darce musi byæ w³±czona obs³uga JavaScript, ¿eby go zobaczyæ.